Att skriva bra regler gör livet lättare. Det här är vårt förslag. Sno det gärna och modifiera gärna. Vi har försökt ta det bästa från
de gäddfiskeregler som anges av sportfiskarna (daterade 2020-12-15).
Vi har dock modifierat reglerna för dokumentering för att underlätta granskning och göra det enklare.
Försök separera inbjudan,program och regler så mycket så möjligt. Vi har markerat det ni måste ändra.

Fet, orange ,text är paragrafer som är tvingande för SPL och tävlingar sanktionerade av Sportfiskarna.

Tävlingstid

Lördag xx kl 08:00 - 17:00 [Uppdatera datum & Tid]

Viktigt är att mätbrädorna måste vara återlämnade senast ...

Ej återlämnad mätbräda faktureras den som anmälde teamet till tävlingen med xx kr [Ev uppdatera belopp].

Fiskesätt

 • Båtfiske med 2-3 personer per båt. Endast fiske från båt är tillåtet.
 • Lagets samtliga medlemmar skall fiska från samma båt under hela tävlingen.
 • Tillåtna fiskemetoder är spinnfiske eller flugfiske med artificiella beten. Naturliga beten eller trolling är inte tillåtet.
 • Tävlande får endast använda ett fiskande spö åt gången per person. Dock är det tillåtet att ha flera tacklade spön i båten.

Medlemskap i Sportfiskarna samt Swedish Pike League

Då tävlingen är officiellt sanktionerad av Sportfiskarna och ingår i Swedish Pike League (SPL) är medlemsskap i Sportfiskarna obligatoriskt för alla deltagare. Vill man delta i SPL måste man också ha ett registrerat SPL id. Detta id måste vara registrat hos tävlingsledningen INNAN tävlingen börjar. 

Tävlingsområde

[Definiera tävlingsområdet så enkelt som möjligt. Vilka sjöar, mellan vilka punkter...]

[Är det tillåtet att traila inom området? Finns det några undantag som tävlingsledningen kan meddela. Se exempel nedan]

Det är ej tillåtet att traila inom tävlingsområdet under tävlingens gång.

Tävlingsledningen kan välja att tillåta att man trailar inom tävlingsområdet ifall väderprognosen gör längre transporter riskfyllda. Detta kommer i så fall att meddelas 24 h innan tävlingen startar.  Notera även specifika fredningsområden nedan.

Fredningsområden & Fågelskydd

Varje lag ansvarar själva för att hålla sig informerade av vilka områden som är fredade från fiske av länsstyrelsen eller som omfattas av eventuellt fågelskydd.
[De generella fredningsområden som finns hittar man på skyddadnatur.se . Sen kan man ha egna eller områden som länsstyrelsen inte medger tävlingsfiske i. Nedan ett exempel...]

Förutom de fredningsområden som Länsstyrelsen redan beslutat om i Blekinge skärgård så har vi valt att följa "Riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge". Samtliga områden som är rödmarkerade i sjökortet som man hittar i menyn för tävlingen är undantagna från fiske under tävlingens gång.

Klasser

[Minimimått, antal gäddor, avrunding]

Vi tävlar i lag där den sammanlagda längden utifrån de 10 längsta gäddorna som laget fångat under tävlingstiden räknas. Minimimåttet är 70 cm.  Dessutom utses gäddkung/drottning utifrån längsta gädda.

[Här en bra formulering om hur man skiljer på resultatet]

Vid oavgjord poängställning avgörs tävlingen till det lags fördel som har längsta gäddan. Skulle längsta gäddorna vara lika långa så gäller näst längsta gäddan osv. Kan man ändå inte avgöra det så avgörs placeringen av det lag som rapporterat sin första gädda först.

Dessutom utses den som fångar den längsta gäddan under tävlingen till gäddkung eller gäddrottning. Om två eller fler gäddor har samma längd så vinner den först rapporterade gäddan.

Hantering av fångst

Detta är en ren Catch & Release tävling (C&R) och fiskare som ej respekterar detta blir diskvalificerade från tävlingen. Med andra ord så ska ALLA gäddor släppas tillbaka under tävlingen.

Utrustning

Följande utrustning ska finnas ombord:

 • Kroklossare
 • Avbitare 
 • Stor håv, alternativt gäddsäck som tillåter förvaring av fisk i vattnet medan ni förbereder fotografering.

Rekommenderad hantering av fångst

För att man ska få en snabb och varsam hantering av gäddan så är det viktigt att hjälpas åt i teamet.

 • Dra inte ut på fighten. Ta gäddan hårt för att minska ansträngningen på gäddan.
 • Använd håv för fiskar som är kandidater för mätning.
 • Medan den som fångade fisken varsamt krokar av i håven så förbereder lagkamraten fotografering.
 • Behöver man mer tid, låt gäddan vila i vågsäck/håv i vattnet.
 • Ta upp gäddan och mät snabbt och effektivt samt ta er poseringsbild. 

Dokumentering och rapportering av fångst

[Exempel]

Fisken ska hela tiden hanteras varsamt och skyndsamt.

Längden anges i hela cm och avrundas nedåt till närmaste hela cm. En fisk som är 79,3 cm anges alltså som 79 cm. En fisk som fångas två gånger under tävlingstiden får endast räknas en gång.

Följande gäller för den s.k. mätbilden.

 • Mätbrädan  skall placeras plant och horisontellt.
 • ”0 ” ska vara till vänster på bilden
 • Huvudet på gäddan ska ligga mot stoppet på mätbrädan med stjärtfenan till höger (nedåt) och längden ska tydligt kunna bestämmas.
 • Gäddan ska ligga på sin högra sida (magen nedåt)
 • Stjärtfenan får inte tryckas ihop.
 • Detta är vårt förslag på hur man får hålla gäddan under fotografering. Det som finns i sportfiskarnas originalregler är helt enkelt för dåligt skrivet:

  Gäddan får hållas med två händer på mätbrädan men ingen del av handen får befinna sig bakom den smalaste punkten på stjärtspolen:

  matgadda
  Ingen del av handen får befinna sig till höger om (bakom) den gula pilen

 • Man får inte dra i fisken i dess längdriktning.
 • Det står tävlingsledningen fritt att ändra angiven längd efter granskning.

Det är oerhört viktigt att vi kan avgöra längden på bilden. Dvs att vi kan se att gäddans huvud ligger emot kanten på mätbrädan och att vi kan avläsa längden. Prova själv att zooma in på bilden innan ni skickar.

[Mätbricka eller ej?]
Not. Anledningen till att man använder bricka med startnummer är oftast att man vill garantera att ingen använder en gammal bild från tidigare tävling. Vi föreslår att man varje år sätter en unik klisterdekal på mätbrädan. På så sätt slipper man trasslet med brickor i samband med fotografering. 

 exempel

Här har vi satt en liten flagga på mätbrädan

Poseringsbild

[Exempel]

Det här är "skrytbilden" som är en del av rapporteringen. Vi använder ofta dessa bilder i sociala medier. Ta gärna bilden "uppifrån" så att ni er plats inte avslöjas.

Rapportering av fångst

[Exempel]

För att kunna rapportera en fångst för teamet så måste man vara

 • Registerad på fisketavling.nu
 • Tillåta att fisketavling.nu får tillgång till er platsinformation.
 • Samt vara en del av teamet som ni registrerat på fisktavling.nu

Den primära registeringen ska ske via formulär som hittas under tävlingens meny "Live->Rapportering" på http://www.fisketavling.nu

Vid problem med online registeringen, kontakta omedelbart tävlingsledningen på [xxx]. 

Tävlingsledningen kommer löpande, under tävlingens gång, att granska och godkänna eller förkasta rapporter era rapporter. Tävlingsledningen kan också ändra rapporterad längd efter att ha granskat bilderna.  

Säkerhet

[Exempel]

 • Gällande sjöregler ska respekteras! Dokumenterade överträdelser ger tävlingsledningen rätt att diskvalificera tävlande.
 • Det ska finnas flytväst/flytplagg för alla ombord och dessa ska bäras under hela tävlingstiden. 
  Not. Om man ska ha krav på att flytplagg ska bäras hela tiden bör man klargöra att flytplagget måste synas på poseringsbilden. Man kan också kräva att det ska vara CE märkta flytplagg.
 • Utomstående får inte följa med ombord på någon båt om inte tävlingsledningen godkänt detta.
 • Skepparmötet innan start är obligatoriskt! Minst en person från varje team måste delta.
 • Håll avstånden och visa respekt för andra båtar. Rekommenderat minimiavstånd vid fiske är ca 50-75 meter
 • Ta det lungt i starten. 

Vinstskatt

[Skydda er själva!]

All eventuell vinstskatt betalas av deltagarna själva. 

Publicering

[Skydda er själva!]

Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.

Protest

[Fundera på hur ni ska hantera protester]

Eventuella protester ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 15 minuter efter avslutad tävling. Alla beslut från tävlingsledningen är definitiva. 

Påföljder Regelbrott

[Fundera på hur ni ska hantera regelbrott]

Dokumenterade regelbrott bedöms enväldigt av tävlingsledningen. Dessa beslut från tävlingsledningen är definitiva. 
Tävlingsledningen kan beroende på allvarlighetsgraden välja olika alternativ:

 • Diskvalifiering
 • Underkännande av enskilda resultat
 • Annat alternativ

Provfiske

[Ibland avlyser man ett område innan tävling. Om inte kan det vara bra att påminna om syftet med provfiske]

Vi tillåter provfiske innan tävlingen. Vi vill dock påminna alla deltagare om vad ert syfte med provfisket är. Nämligen att prestera så bra som möjligt under tävlingen. Dvs hittar man mycket gädda i ett område kan det vara smart att "spara" detta till tävlingen istället.

Kontaktuppgifter Tävlingsledningen

[Bra att enkelt hitta kontaktuppgifter!]

 

Vi använder cookies på fisketavling.nu för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. För att kunna använda all vår funktionalitet behöver du acceptera cookies.
Ok